نیروگاه های خورشیدی توان پایین

Power plant connected

 

شرکت ایمن گستر کمین جنوب مفتخر است که تاکنون موفق به نصب و راه اندازی 310 نیروگاه 5 کیلو واتی در شهرستان های استان فارس شده است. پروژه های انجام شده به شرح زیر می باشد.

·        نصب و راه اندازی 27 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان کازرون

·        نصب و راه اندازی 26 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان داراب

·        نصب و راه اندازی 25 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان اقلید

·        نصب و راه اندازی 24 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان نی ریز

·        نصب و راه اندازی 24 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان جهرم

·        نصب و راه اندازی 20 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان بوانات

·        نصب و راه اندازی 19 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهر شیراز

·        نصب و راه اندازی 19 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان فسا

·        نصب و راه اندازی 19 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان استهبان

·        نصب و راه اندازی 16 نیروگاه 5 کیلوواتی در بخش سرچهان

·        نصب و راه اندازی 15 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان ارسنجان

·        نصب و راه اندازی 10 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان لارستان

·        نصب و راه اندازی 9  نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان پاسارگاد

·        نصب و راه اندازی 9 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان فیروزآباد

·        نصب و راه اندازی 8 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان سپیدان

·        نصب و راه اندازی 6 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان نورآباد ممسنی

·        نصب و راه اندازی 4 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان آباده

·        نصب و راه اندازی 4 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان خرم بید

·        نصب و راه اندازی 4 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان خرامه

·        نصب و راه اندازی 4 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان خفر

·        نصب و راه اندازی 2 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان فراشبند

·        نصب و راه اندازی 2 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان مهر

·        نصب و راه اندازی 2 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان گراش

·        نصب و راه اندازی 2 نیروگاه 5 کیلوواتی در مرودشت

·        نصب و راه اندازی 2 نیروگاه 5 کیلوواتی در کوار

·        نصب و راه اندازی 2 نیروگاه 5 کیلوواتی در کوهمره سرخی

·        نصب و راه اندازی 1 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان رستم

·        نصب و راه اندازی 1 نیروگاه 5 کیلوواتی در شهرستان قیروکارزین